Statut - Revizní komise

Revizní komise dohlíží, jsou-li záležitosti OS ČUS Vyškov řádně vedeny a vykonává-li OS ČUS Vyškov činnost v souladu s právními předpisy, stanovami, případně dalšími vnitřními předpisy OS ČUS Vyškov.

Revizní komise má tři členy. Členství v Revizní komisi není slučitelné s výkonem funkce statutárního orgánu, člena výboru ani s výkonem funkce likvidátora.

Funkční období členů Revizní komise je čtyřleté. Volení členové zůstávají ve funkci i po uplynutí této doby (mimo případů vzdání se funkce, či při odvolání) až do konání nejbližší valné hromady, která provede novou volbu Revizní komise.

Revizní komise volí ze svého středu předsedu, který jedná jejím jménem ve vztahu k orgánům OS ČUS Vyškov a členským subjektům OS ČUS Vyškov.

Revizní činnost dle bodu 6.6. provádí Revizní komise na základě svého plánu nebo závažného podnětu ze strany ostatních orgánů OS ČUS Vyškov, České unie sportu či členských subjektů OS ČUS Vyškov. V rozsahu působnosti Revizní komise může její pověřený člen nahlížet do potřebných dokladů a požadovat od ostatních orgánů OS ČUS Vyškov, od členských subjektů či zaměstnanců vysvětlení k dané záležitosti.

Do působnosti Revizní komise náleží zejména:

a) kontrola hospodaření vlastních zdrojů OS ČUS Vyškov,
b) kontrola nakládání s dotacemi či jinými účelovými prostředky poskytnutými ze státního rozpočtu či z jiných veřejných rozpočtů, a to jak OS ČUS Vyškov, tak členským subjektům v případě, kdy tyto dotace z veřejných rozpočtů byly poskytnuty prostřednictvím OS ČUS Vyškov či prostřednictvím České unie sportu
c) kontrola správnosti statistických údajů poskytovaných členskými subjekty, kontrola plnění ostatních členských povinností členskými subjekty OS ČUS Vyškov.

Zjistí-li Revizní komise nedostatky, upozorní na ně bez zbytečného odkladu výbor a následně i valnou hromadu na jejím nejbližším zasedání.

Funkce členů Revizní komise jsou platné od 7. září 2021 (mandátní období 2021-2025).

Okresní sdružení ČUS Vyškov z.s.
Mlýnská 737/10
682 01 Vyškov
Číslo účtu 1334731/0100
+420 733 539 146
00435961
Datová schránka: djpg64b